Lärande och tänkande vid rörelsenedsättning

Lärandet börjar redan under spädbarnstiden och fortsätter genom livet. Det handlar om att utvecklas kognitivt såväl som motoriskt och i det har habilitering en viktig roll.

Personer med rörelsenedsättning kan ha olika svårigheter i varierade grad som kan påverka lärandet och tillämpning av kunskaper i vardagslivet. Problem med motorik kan påverka både tal och annan /kommunikation, som till exempel gester och kroppsspråk.

Språket har stor betydelse för en persons utveckling. Personer med rörelsenedsättning kan behöva stöd att kommunicera, vilket påverkar det sociala samspelet och anpassningen till olika situationer.

Habiliteringens insatser

På habiliteringen bedöms språk- och perceptionsförmåga. Vid behov kan föräldrar och barn få pröva alternativ kompletterande kommunikation, så kallad AKK.

Specialiserad verksamhet

Ibland kan det behövas ett komplement till det stöd som ges på habiliteringscentret. Då finns verksamheten StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd.

Man kan träna expressivt ordförråd, meningsbyggnad och grammatik. Till exempel tränar man grundläggande begrepp, som storlek, form, antal, längd, likhet och motsats.

Även mer komplexa begrepp som klassifikation, gruppering, motsats och ordningsföljd går att träna. Träning av språk kan ske med material från StoCKK.

> StoCKK