Motorik, rörelse och kropp vid rörelsenedsättning

Habiliteringens uppdrag är att ge råd och stöd, konsultation och handledning till peroner med rörelsenedsättning och deras nätverk. I viss mån ges även behandling.

Habiliteringens insatser

Många med rörelsenedsättning behöver stöd att träna upp, utveckla och sedan behålla sin rörelseförmåga. Man kan behöva hjälpmedel för att klara av sin vardag och ofta behöver också vardagsmiljön i hemmet, på förskolan/skolan eller på arbetsplatsen anpassas för att underlätta funktionsnedsättningen.

På habiliteringscentret kartläggs vilka insatser man kan behöva. Här finns flera yrkesgrupper som samverkar, bland annat arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast och specialpedagog. Man kan få råd och stöd om träning i hemmet, på förskolan/skolan och på habiliteringscentret. Ibland sker träningen i andra miljöer som till exempel på ett badhus. Sjukgymnasten handleder också anhöriga och personal i hur man kan tränas i vardagen, så att det kan ske regelbundet i vardagsmiljön.

Det finns också specialiserade verksamheter för motorisk träning, exempelvis Motorik- & träningscenter, som bland annat erbjuder träning både individuellt och i grupp.

Positionering

Anhöriga och närstående kan få utbildning i positionering. Positionering handlar om att byta ställning på kroppen på en person med rörelsenedsättning för att förbättra sittställning, andning, förmåga att äta, sova  och reducera smärta.

Tal-, språk och röstskador

En rörelsenedsättning kan påverka de muskler och kroppsdelar som används när man pratar. Exempelvis kan ansiktsförlamning påverka talet och rösten.

En logoped kan hjälpa till att kartlägga tal-, språk och röstskador. Vid svårigheter kan språk- och kommunikationsträning kan ske både individuellt och i grupp.