Stöd och insatser

Det finns olika former av stöd och insatser till den som har autism. Vilket stöd som ges beror på behoven hos den enskilda individen och på hans eller hennes omgivning.

Varför habilitering?

Habiliteringens insatser ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett självständigt liv och för delaktighet i samhället.

Vilka insatser?

Hos habiliteringen kan man till exempel få stöd att utveckla sin motoriska förmåga och sina språkliga och kommunikativa färdigheter. Man kan prova ut hjälpmedel och tillsammans med en behandlare hitta bra sätt att sköta sitt hem och sin vardag. Vi har även rådgivning kring samhällets övriga stöd och service. Habiliteringsinsatser är avgiftsfria för patienter och anhöriga. 

Patientens behov i fokus

Patientens behov och en professionell bedömning är utgångspunkten för vilka insatser som ges. Insatserna kan vara individuella eller ske i grupp eller som kurs. En viktig grund i habiliteringen är att patienten är delaktig i planeringen av sina insatser. En förutsättning för många insatser är också att vi har ett gott samarbete med patientens närstående och andra vård- och omsorgsgivare.

Evidensbaserad praktik

Habiliteringens insatser ska bygga på evidensbaserad praktik. Det innebär en sammanvägning av beprövad erfarenhet, forskningsresultat, patientens egna erfarenheter samt vad som är praktiskt möjligt att genomföra.

Annat stöd

En del stöd och insatser sker inte alltid som en del av ett individuellt habiliteringsarbete. I stället kan det handla om att skolpersonal skaffar sig mer kunskap eller att föräldrar skapar nätverk med andra för att dela erfarenheter. Det finns också stöd som är rent ekonomiska eller praktiska och som inte är habilitering, till exempel vårdbidrag eller färdtjänst. Funktionshindersguidens webbplats kan du läsa mer om samhällets stöd, rättigheter, lagar och bidrag. 

> Funktionshindersguiden

> Mer om Habilitering & Hälsas insatser