Skolans stöd

Skolan spelar en stor roll för barns utveckling och lärande. För att ge elever med autism det stöd de behöver krävs det att skolan har kunskap, flexibilitet och en god organisation.

2011 kom det en ny skollag. Elever med autism ska enligt skollagen gå i vanlig grundskola och gymnasium. Särskolan tar enbart emot elever som har både autism och intellektuell funktionsnedsättning.

En elev har alltid rätt att få särskilt stöd och ett åtgärdsprogram för att klara kunskapskraven i skolan. För att skolan ska bli bra och fungera för en elev med autism, är det viktigt att kunskap om diagnosen kombineras med förståelse för den enskilda eleven. 

Garanti för tidiga stödinsatser

Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. 

> Om tidiga insatser på Skolverket

Habilitering & Hälsas insatser

Kommunen ansvarar för skolans verksamhet och omhändertagande av elever i behov av särskilt stöd. Habiliteringen kan ibland erbjuda kunskapsförmedling via föreläsningar, kurser eller konsultation till föräldrar och skolpersonal, kopplat till en enskild elev. Skriftlig information med konkreta råd finns i vissa fall på de olika habiliteringscentrens webbsidor.

Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd.

> Habiliteringens resurscenter

Läs mer

> Om stöd i skolan (Autism- och Aspergerförbundets webbplats)

> Skolportalen (Attentions webbplats)