Vanliga svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning

Den som har en intellektuell funktionsnedsättning har svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det är vanligt att samtidigt med intellektuell funktionsnedsättning ha andra funktionsnedsättningar.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta svårigheter inom funktioner som behövs för att klara av vardagen. Det kan handla om social förmåga, målinriktning, förmågan att använda offentliga resurser som sjukvård, social service, kultur och fritid. Det kan också vara svårt att klara av studier och arbete. 

Andra funktionsnedsättningar

Det är ganska vanligt att man samtidigt med intellektuell funktionsnedsättning har sjukdomar, till exempel epilepsi, eller andra funktionsnedsättningar, som till exempel autism eller hörsel- eller synnedsättningar.

Sårbarhet

Många med intellektuell funktionsnedsättning har svårt att se sina egna behov, vilket kan göra personerna extra sårbara. Man bryr sig kanske inte om städning och hygien, utan är helt upptagen av att hantera vardagen. Därför kan man behöva hjälp med att få struktur på sin vardag. Man kanske behöver tidshjälpmedel eller andra hjälpmedel för att få livet att fungera bättre.  Personen kan också ha svårt att tolka sin kropp och exempelvis förmedla var man har ont.  Man har ofta svårigheter att förstå sin kropps behov av att bli omhändertagen.

Vänskap och sociala relationer 

Intellektuell funktionsnedsättning påverkar främst de kognitiva funktionerna, som minne och abstrakt tänkande.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är inte mindre sociala än andra, men de kan på grund av de svårigheter som intellektuell funktionsnedsättning innebär, ha problem med sociala relationer. Man kan ha svårt att ta kontakt med andra, men också med att upprätthålla kontakten med de vänner man har.

Minnessvårigheter

En person med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att hålla många saker i minnet samtidigt. Man kan ha problem att komma ihåg, komma på, och komma i gång. Man kan ha svårigheter att sortera ut viktig information, tolka och använda information. Det försvårar i sin tur kontakten med till exempel myndigheter eller att kunna hålla sig uppdaterad om vad som sker i ens omgivning eller i världen.  

Isolering

Blir svårigheterna i vardagen för många och tunga finns en risk att man kanske inte vill utsätta sig för fler svårigheter. Följden blir då att många blir isolerade och inaktiva.

Omställning

Att få diagnosen intellektuell funktionsnedsättning innebär ofta en omställning och en känslomässig reaktion både hos personen själv och anhöriga. En viktig del i processen för att förstå vad diagnosen innebär är att få kunskap och information. Vuxna, ungdomar och barn med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga, närstående och föräldrar har behov av att få kännedom om diagnosens innebörd och konsekvenser, hur personen fungerar och vilka svaga och starka sidor personen har. Förståelsen och kunskapen är viktig för att längre fram i livet kunna använda för att till exempel kunna fatta beslut och lösa problem.