Kommunikation vid intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta svårigheter med utveckling av språk och kommunikation.

En person med intellektuell funktionsnedsättning kan ha nedsatt förmåga att ta emot och förmedla budskap. Personens kommunikationsförmåga kan då behöva kompletteras eller ersättas av alternativa kommunikationssätt som exempelvis tecken, bildsystem, föremål eller hjälpmedel. Det är viktigt att, tillsammans med personens anhöriga och nätverk, kartlägga språkliga och kommunikativa förmågor och svårigheter och därefter planera hur stödinsats ska utformas.

Exempel på verksamheter med habiliteringsinsatser

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK har öppet hus för alla intresserade i en visningsmiljö med hjälpmedel, konsumentprodukter och miljöanpassningar. På öppet hus kan man även titta på och få information om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), datorprogram för språkförståelse- och talträning, samt läs- och skrivinlärning.

Ung - samtalsgrupper för unga

En person med ett intellektuellt eller fysiskt funktionshinder som är 13-25 år kan söka för att få delta i samtalsgrupper på verksamheten UNG där man övar sig i att samtala om områden som intresserar en själv och andra. På UNG får man även träffa andra unga som är i en liknande situation.

Taltjänst

Taltjänst erbjuder talstöd, telefonstöd, läs- och skrivstöd, samt kognitivt stöd. Man kan till exempel få hjälp med att få sitt tal repeterat och förtydligat i situationer där det finns behov. Man kan också få hjälp att fylla i blanketter, läsa upp och skriva brev eller att få svåra ord förklarat för sig.