Lärande och tänkande

En kognitiv funktionsnedsättning påverkar en persons förmåga att lära, tolka sinnesintryck, koncentera sig, planera och fatta beslut. Även minnesförmågan kan påverkas.

En nedsättning av den kognitiva funktionen är en osynlig funktionsnedsättning som kan ge svårigheter som inte är lika uppenbara som de fysiska. Det handlar om hjärnans kognitiva förmågor: att lära, minnas, ta in ny information och bearbeta den.

Kognitiv funktionsnedsättning


Det finns många olika sjukdomar och tillstånd som kan ge en kognitiv funktionsnedsättning. Några sådana är intellektuell funktionsnedsättning, Downs syndrom, hjärnskador, autismspektrumtillstånd, adhd och demenssjukdomar. Att ha en kognitiv funktionsnedsättning behöver inte innebära att man också har en nedsatt begåvning.

Allvarliga kognitiva svårigheter är lätta att upptäcka och man kan därför direkt försöka hitta lämpliga insatser. En lättare kognitiv funktionsnedsättning kan ibland leda till stora problem i det dagliga livet för den drabbade. Vanliga symtom som huvudvärk, trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter gör det ibland svårt att klara de dagliga sysslorna. 
Man kan lätt bli stressad, men klarar oftast vardagssituationer rätt bra med stöd i vissa situationer.

Kognitiva svårigheter

Kognition handlar om mentala och intellektuella processer i hjärnan, och kan handla om svårigheter med:

  • att orientera sig till tid, rum och person
  • minnet
  • uppmärksamhet och koncentration
  • logiskt tänkande och problemlösning
  • att bearbeta och tolka sinnesintryck
  • rumsuppfattning
  • tal och språk

En person med kognitiva svårigheter kan ha problem med att skriva och förstå skriven text och göra beräkningar.

En kognitiv funktionsnedsättning kan även påverka känslor och sinnesstämningar. Känslomässiga reaktioner kan bli starkare än vanligt. En del blir oftare ledsna och deprimerade, många kan bli mer otåliga och lynniga och har lättare än vanligt att bli irriterade. Självförtroendet och självkänslan kan då sjunka och humöret bli sämre.

Hjälpmedel kan kompensera
Hjälpmedel för planering av ekonomi Hjälpmedel för planering av ekonomi


En person med kognitiva svårigheter kan behöva hjälp för att kompensera sin funktionsnedsättning. Förutom olika mer eller mindre tekniskt avancerade hjälpmedel innebär kognitivt stöd även förhållningssätt och metoder för människor som lever och arbetar med personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 
Det underlättar till exempel för en person med intellektuell funktionsnedsättning om du talar tydligt. För andra kan det underlätta om du använder bilder eller tecken. Information kan behöva anpassas så att mottagaren förstår och har användning för den.
Fasta rutiner är också viktigt för den som har svårt att ta till sig information, planera och komma ihåg.

Habiliteringens insatser


En person som har en nedsättning i den kognitiva funktionen kan behöva få stöd i vardagen när det gäller att planera, strukturera, hålla ordning och ha rutiner. Ibland kan det hjälpa att använda sig av så kallade kognitiva hjälpmedel. Kognitiva hjälpmedel kan till exempel vara påminnelseverktyg, planeringshjälpmedel och tidshjälpmedel.

Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Verksamheten har även en visningsmiljö där du kan prova, titta på och läsa om olika former av kommunikativt och kognitivt stöd.  

> Habiliteringens resurscenter