Utbildning

Personer med funktionsnedsättning har man samma rätt till undervisning av hög kvalitet och god studiemiljö som andra elever.

Att gå i skolan eller delta i utbildning innebär att många av ens förmågor sätts på prov. Man måste kunna tillgodogöra sig kunskap, kunna följa rutiner och fungera och utvecklas i grupp. Skolans ansvar är att anpassa skolan efter eleven så att alla elever kan uppnå kunskapsmålen.

Det är viktigt att prata med ansvariga på skolan och berätta om funktionsnedsättningen, så att skolmiljön och undervisningen kan anpassas på bästa sätt.

Barn i förskolan

I skollagen står att alla barn har rätt till stöd i förskolan och skolan vilket innebär att verksamheten behöver anpassas utifrån den enskildes behov så att barnet ska få den hjälp barnet behöver. Alla barn/ungdomar ska ha möjlighet hör att nå upp till läroplanens mål. Skolan har även skyldighet att kontinuerligt utbilda personalen för att möta barnens behov.

Redan i förskolan har barn möjlighet att få extraresurser i form av extrapersonal och assistent, något som beslutas av kommunen man är skriven i.

Psykisk och fysisk tillgänglighet

Skolan ska vara tillgänglig för alla och alla elever har rätt till undervisning och studiemiljö av god kvalité. Det innebär att lokalerna ska vara anpassade till elevens behov, att framkomligheten ska fungera för en rullstolsburen om det behövs. Men det innebär också att själva studiemiljön måste anpassas till elevens behov, det kan betyda undervisning i mindre grupper i avskild miljö med möjlighet till ögonkontakt mellan elev och pedagog.

Skolorna ska vara tillgängliga och anpassade efter elevernas behov. Bara i undantagsfall kan skolan neka en elev plats. Detta regleras av Skolverket.

Barn i grundskolan

För många barn med exempelvis adhd blir deras svårigheter extra tydliga när de börjar skolan. De kan ha svårt att vara stilla, lyssna på andra och klara sina uppgifter. Det är vanligt att beteendet upplevs som störande, och att de har bristande självkontroll. Det är vanligt att barn med adhd får inlärningssvårigheter och kommer efter i skolan. De kan också ha svårt att komma överens och leka med andra barn.

Det är viktigt att barn med svårigheter i skolan snabbt fångas upp och får hjälp och stöd. Annars kan det leda till att deras utveckling, självsyn och självkänsla påverkas negativt, vilket i sin tur kan leda till att de hamnar i andra problem längre fram.

Grundsärskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i  samma ämnen som grundskolan men med individuella anpassningar. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i  grundsärskolans ämnen.

Specialskolan

För barn som har en synskada och någon ytterligare funktionsnedsättning, eller är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning och av något av dessa skäl inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan finns specialskolan.

Barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan ska tas emot i specialskolan. Specialskolan har tio årskurser

Ungdomar och vuxna

För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns gymnasiesärskolan. Kommunerna ansvarar också för en särskild utbildning för vuxna.

På fyra orter i Sverige finns gymnasium för elever med allvarlig rörelsenedsättning och det finns riksgymnasium för hörselskadade och döva. Ett antal fristående skolor vänder sig också till elever med en viss funktionsnedsättning.

Högskola och universitet

Vid nästan alla högskolor och universitet finns samordnare för studenter med funktionshinder. Målet är att ge alla elever likvärdiga möjligheter till utbildning. Exempel på stöd man kan få är: teckenspråkstolk, inläst studielitteratur, anpassade undervisningslokaler och dator i skrivsal.

Habiliteringens insatser

Habiliteringens skolenheter

Habiliteringens personal ger insatser till eleverna i skolan men även i hemmet och vid andra besök såsom hjälpmedelscentral, ortopedverkstäder samt läkarbesök. Vi har ett nära samarbete med skolans personal såsom pedagoger, klassassistenter och och i med elevens personliga assistent när det är aktuellt.

> Habiliteringsenheten Djupdal

> Habiliteringsenheten Årsta

Habiliteringscentren

På habiliterinscentren kan man som förälder få stöd utifrån individuella behov för att underlätta sitt barns skolgång. Habiliteringen ger även föräldrautbildning, för att stärka föräldrar i sin föräldrarroll.

> Mottagningar