Motorik och rörelse

Motoriken innefattar hela rörelseapparaten med skelett, musklerna, senor och ledband och nervsystemet. Motorik brukar delas in i grovmotorik, finmotorik och oralmotorik.


Vid nedsättning i rörelsefunktionen kan hela kroppen påverkas:

  • Lederna påverkas och det kan bildas kontraktioner.
  • Den viljemässiga motoriken påverkas av till exempel spasticitet.
  • Hjärt- och kärlfunktionen påverkas om det kan vara svårt att utföra konditionsträning.
  • Andning kan påverkas. Exempelvis kan svaga muskler, spasticitet och missbildningar leda till att andningsmuskulaturen påverkas. En rörelsenedsättning kan även påverka förmågan att göra sig av med slem i luftvägarna.
  • Smärta. Bristen på rörelse, muskelsvaghet och felställning kan orsaka smärta.
  • Balans. Man kan ha svårt med balans och koordination av rörelser. Detta kan få konsekvenser för hälsan, självständighet och aktiviteter i det dagliga livet.
  • Ätande. Nedsättning i oralmotoriken kan innebära svårigheter att tugga och svälja.

En nedsättning i motorik och rörelse påverkar flera viktiga områden i livet, till exempel:

  • Att kunna utföra de aktiviteter man vill.
  • Föräldraskap. Att ta hand om barn kan begränsas av rörelsehinder och det är viktigt att få hjälp att hitta underlättande strategier.
  • Att kunna förflytta sig och använda allmänna kommunikationer och använda fordon, både som förare och passagerare.


Habiliteringens insatser


Habiliteringen strävar efter att personen med en funktionsnedsättning ska få ett fungerande vardagsliv. På ett habiliteringscenter kartläggs vilka svårigheter och behov personen har. Här finns fler yrkesgrupper som samverkar. Därefter diskuteras olika former av behandling och insatser. De som upplever mindre funktionshinder i sin vardag kan behöva stöd i att hitta egna strategier så att olika aktiviteter kan underlättas.

Det är viktigt att försöka minska risker för försämring av en förmåga genom att tidigt sätta in insatser. Att till exempel upptäcka och förebygga felställningar är viktigt. En muskel behöver regelbundet aktiveras och ledrörligheten behöver tas ut.

På habiliteringen kan man få hjälp av en sjukgymnast att hitta träningsformer som passar. Alla i personens nätverk behöver ha kunskap om hur man kan hjälpa personen att aktivera sina muskler och att röra på sig för att må bra. Sjukgymnasten hjälper också till med att förskriva och anpassa hjälpmedel, samt initiera behov av ortoser av olika slag.

Motorik- & träningscenter

Verksamheten vänder sig till personer i alla åldrar. Här finns träningsteam för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Vi har också specialiserade team med fokus på andning, handfunktion och motoriska ät- och sväljsvårigheter (dysfagi).

> Motorik- & träningscenter