Fritid

Fritid kan vara många olika saker. Att ägna sig åt något man tycker om, umgås, röra på sig eller ha rolig. Aktiviteterna ger en stor glädje och en struktur i vardagen, men öppnar också nya möjligheter att se på sig själv och sin förmåga.

Fritidsaktiviteter är viktigt eftersom de skapar gemenskap och ger förutsättningar för en förbättrad hälsa. För personer med funktionsnedsättningar kan en aktiv fritid bryta den isolering som en person med omfattande funktionsnedsättning kan uppleva.

Hinder för aktiv fritid


Beroende på vad man har för funktionsnedsättning kan man uppleva att det finns hinder för en aktiv fritid. Det kan handla om fysisk tillgänglighet, förmåga att hantera relationer med andra människor och om attityder och bemötande. Det kan till exempel vara svårt att hitta en grupp på rätt nivå och ålder, där man är välkommen. Att interagera med andra människor är något som ställer stora krav på psykiska funktioner och kommunikation. Nedsatt minne, bristande språkförståelse, långsamma mentala processer kan påverka förmågan till socialt liv.


Socialt samspel


En vanlig konsekvens av funktionsnedsättningar, som ger kognitiva svårigheter är att man har svårt att uppfatta andras behov. Det kan orsaka relationsproblem och att vänner drar sig undan.

Initiativförmåga


Personer med kognitiva svårigheter har ofta svårigheter med att ta initiativ till och upprätthålla ett socialt liv utanför familjen. Det kan leda till svårigheter att hitta en meningsfull fritidssysselsättning.

Tillgänglighet


En rörelsenedsättning kan ställa till problem vad gäller att praktiskt ta sig till en fritidsaktivitet. Lokaler och miljö kan även vara hindrande. Offentliga utrymmen ska vara tillgängliga, men det finns fortfarande undantag som påverkar exempelvis människor med rullstol eller rollator möjlighet till aktiv fritid.

Habiliteringens insatser


Hälsa & Habilitering ska skapa förutsättningar för ökad gemenskap och delaktighet i samhället och främja psykiskt och fysiskt välbefinnande. Här ingår insatser för en aktiv och stimulerande fritid. Exempel på detta kan vara rådgivning kring hjälpmedel.

Tips på fritidsaktiviteter

På Funktionshinderguiden finns information om fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 

> Funktionshindersguiden