Psykisk hälsa och ohälsa

När vi talar om psykisk hälsa menar vi olika saker, som till exempel hur vi mår känslomässigt, hur vi klarar av stressen i vardagen, ekonomiska problem eller sjukdomar. Att leva med funktionsnedsättningar kan också påverka hur vi mår psykiskt.

Den psykiska hälsan är viktig för vårt välbefinnande, men en av fem drabbas av psykiska problem någon gång i livet.

Det finns forskning som visar att personer med funktionsnedsättning löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Det finns exempelvis en tydlig koppling mellan utvecklingstörning, neuropsykiatriska diagnoser, som autism, Aspergers syndrom och adhd och psykisk ohälsa som depressioner, tvångs- och ångesttillstånd.

Psykisk ohälsa kan vara att känna sig nedstämd, stressad, orolig och ångestladdad. Psykisk ohälsa kan också innebära allvarligare psykiska tillstånd som depressioner, psykoser, personlighetsstörningar, shizofreni eller svåra beteendeproblem, där man skadar sig själv och andra.

Sårbarhet vid funktionsnedsättningar

Det finns alltid en eller flera bakomliggande orsaker till att man drabbas av psykiska problem och även vid funktionsnedsättning kan orsakerna skilja sig åt.

Att leva med en funktionsnedsättning kan vara påfrestande på flera sätt; Den fysiska eller begåvningsmässiga begränsning som funktionsnedsättningen orsakar, att ständigt vara beroende av andra i sin vardag, att vara avvikande i förhållande till sin omgivning, att få en varaktig diagnos, att ha så stora svårigheter med sociala kontakter att det leder till ensamhet eller att leva med en utvecklingstörning som gör att man har svårt att kommunicera och förstå både sig själv och sin omgivning. Sammantaget kan det finnas många faktorer som gör att personer med funktionsnedsättningar är extra sårbara för olika former av psykiska problem.

Det kan också vara medicinska orsaker, som exempelvis kroppsliga sjukdomar eller en kemisk obalans i hjärnan som ger psykiska sjukdomar och problem.

Habiliteringens insatser

Habiliteringscenter

På våra habiliteringscenter finns psykologer som kan ge individuellt psykologiskt stöd i form av samtal i bearbetningen av känslor kring självbild och funktionshinder, göra psykologutredningar för bedömning av utvecklingsnivå eller personkretstillhörighet, bidra med psykologisk kunskap och ge stöd vid samtalsgrupper/temakvällar för personer med funktionshinder, föräldrar och anhöriga.

Specialiserad verksamhet

Det finns också verksamhet som är specialiserad på psykisk hälsa och som vänder sig till ungdomar och vuxna;

Ung Samtalsgrupper är en verksamhet för ungdomar och vuxna i åldern 13-25 år. UNG anordnar samtalsgrupper för unga som gör det möjligt att träffa andra i en liknande situation och dela funderingar och erfarenheter.

> Ung Samtalsgrupper

Psykoterapimottagningen Linden för vuxna är en mottagning som bedriver psykodynamisk psykoterapi anpassad för vuxna personer med funktionshinder.

> Psykoterapimottagningen Linden

Verksamhet för barn med annan huvudman

För barn och ungdomar som får insatser inom barnhabiliteringen kan i vissa fall insatser från BUP(Barn- och ungdomspsykiatrin) behövas. BUP erbjuder barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet riktad till barn och ungdomar 0-18 år samt deras familjer. Här finns psykoterapimottagningen för barn med funktionshinder, som erbjuder psykoterapeutiska insatser till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

> bup.se