Psykisk hälsa

Psykisk hälsa och ohälsa handlar bland annat om hur man mår känslomässigt, om man är i balans, hur man klarar av stress i vardagen vid till exempel ekonomiska problem eller sjukdomar.

Att leva med en funktionsnedsättning kan påverka hur vi mår psykiskt. Den psykiska hälsan är viktig för vårt välbefinnande, men många drabbas av psykiska problem någon gång i livet. Psykisk ohälsa kan vara att känna sig nedstämd, stressad, orolig eller ha ångest.

Psykisk ohälsa kan också innebära allvarligare psykiska tillstånd som depressioner, psykoser eller svåra beteendeproblem där man skadar sig själv och andra.

Ökad sårbarhet vid funktionsnedsättning

Det finns forskning som visar att personer med funktionsnedsättning löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Det finns exempelvis en tydlig koppling mellan intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser, som autism, Aspergers syndrom och adhd och psykisk ohälsa som depressioner, tvångs- och ångesttillstånd.

Det finns alltid en eller flera bakomliggande orsaker till att man drabbas av psykiska problem och även vid funktionsnedsättning kan orsakerna skilja sig åt.

Flera påfrestningar

Att leva med en funktionsnedsättning kan vara påfrestande på flera sätt. Man kan känna sig arg och ledsen över de begränsningar det innebär. Och man kan bli trött på att alltid vara beroende av andra i sin vardag.

Det kan kännas jobbigt och orättvist att man är annorlunda i förhållande till sin omgivning. Om man tycker att det är svårt att umgås med andra människor kan man bli ensam och isolerad, vilket i sin tur kan orsaka att man blir ledsen och får ångest.

Personer som har en grav intellektuell funktionsnedsättning som gör att de har svårt att kommunicera och förstå både sig själv och sin omgivning, kan få psykiska problem och beteendestörningar, ibland orsakade av att de inte kan förmedla sina känslor och upplevelser till omgivningen.

Förebygga psykisk ohälsa

Sammantaget kan det finnas många saker som gör att personer med funktionsnedsättning är extra sårbara för olika former av psykiska problem.

Det finns också flera sätt att förebygga ohälsa. Exempelvis kan man försöka att ha en aktiv fritid där man träffar andra människor kring ett gemensamt intresse. Det är också viktigt att ha någon att prata med om sina känslor och upplevelser.

Stödsamtal

Om man mår känslomässigt dåligt, känner sig orolig eller har ångest är det viktigt att man får stöd och ibland behöver man professionell hjälp. Man kan få stödsamtal både genom psykiatrin och habiliteringen, där det finns kunskaper om funktionsnedsättningar. Ibland kan det räcka att träffa en kurator eller psykolog en eller ett par gånger, men det kan också hända att man behöver träffas många gånger.

Habiliteringscentren

På våra habiliteringscenter finns psykologer som bland annat kan ge stödsamtal om känslor kopplade till funktionsnedsättningen som har att göra med din självbild.

På habiliteringscentren finns även kurator som man prata med om konsekvenserna av sin funktionsnedsättning och som kan ge samtalsstöd i olika personliga frågor som konflikter, ensamhet eller relationer.

Verksamheter hos annan vårdgivare

För barn och ungdomar som får insatser inom barnhabiliteringen kan i vissa fall insatser från Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, behövas.

BUP erbjuder barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet riktad till barn och ungdomar 0-18 år samt deras familjer. Hit kan man också komma utan sina föräldrar.

> BUPs webbplats

Även för vuxna är det främst psykiatrin i länet man ska vända sig till vid allvarlig psykisk ohälsa. Inom psykiatrin finns både öppen- och slutenvård samt verksamhet specialiserad på exempelvis neuropsykiatriska diagnoser.

> Om att söka psykiatrisk vård på 1177 Vårdguiden