Föräldraskap

Längtan efter att bilda familj är oberoende av om man har en funktionsnedsättning eller inte. Att någon gång vilja bli förälder är en önskan som många personer med funktionsnedsättning delar.

Att bilda familj innebär en omställning av livet. Det kan handla om praktiska frågor om hur man ska sköta om och bära barnet eller att leka med det. Eller om svårigheter som innebär att man har svårt att uppfatta barnets behov och planera vardag och rutiner. 

När man planerar barn uppstår ofta frågor om föräldraroll och ansvar. Det är viktigt att prata om sina funderingar och om man känner sig orolig och försöka hitta praktiska lösningar som passar både barn och föräldrar. Har även barnet en funktionsnedsättning kan det kännas extra svårt. 

Omgivning

En föräldrer med funktionsnedsättning kan ibland väcka reaktioner från omgivningen. Många gånger kan okunskap ligga bakom uppfattningar om hur föräldraskapet begränsas av nedsättningen, och hur barn påverkas av att föräldern har en funktionsnedsättning. Det viktiga är att sätta barnets behov i centrum och hitta lösningar på svårigheter. Omgivningens åsikter kan påverka förälderns och barnets syn på sig själv och sin förmåga. Därför är det viktigt att prata om detta. Samtalsstöd och föräldragrupper kan vara till stor hjälp.

Rörelsenedsättning

En nedsatt rörelseförmåga kan påverka omvårdnaden om barn när det handlar om att lyfta, mata, sköta och leka med barnet. De praktiska delarna av ett föräldraskap går ofta att kompensera med hjälpmedel och det finns många användbara hjälpmedel på området.

För den som har personlig assistans finns förhållningsregler om hur assistenterna ska hjälpa till med barnet för att föräldraskapet ska påverkas så lite som möjligt. Det handlar om att barnet ska knyta an till föräldrarna och att föräldrarna ska finnas med i alla situationer där det lilla barnet är med.

Hörsel- eller synskada

Det finns väl beprövade hjälpmedel som kompenserar dålig hörsel eller dövhet. Bland annat finns synbaserade babylarm. Ett barn med en hörselskadad förälder kan lära sig att kommunicera med tecken och lära sig att prata. Teckenspråket blir då modersmålet.

För en förälder med synskada sker en stor del av omvårdnaden om barn med känsel och ljud. Exempelvis kan en talande febertermometer visa om barnet har feber.

En bra tipslista för föräldrar med synskada finns på Synskadade riksförbundets hemsida.
> Tipskatalog

För en förälder med både syn- och hörselskada finns taktila hjälpmedel som till exempel bygger på vibrationer eller punktskrift.

Nedsättning i kognitiva funktioner

För en person med nedsättning i de kognitiva funktionerna kan föräldraskapet vara en utmaning. Det kan handla om svårigheter att tolka ett barns signaler eller hantera och kontrollera sitt beteende. Det kan även vara svårt att strukturera vardagen.

Personer med en intellektuell funktionsnedsättning är en relativt dold grupp föräldrar, möjligen beror detta på att det genom tiderna varit känsligt att prata om föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn. Det finns dock barn som växer upp med föräldrar som har intellektuell funktionsnedsättning. Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning möter svårigheter och hur väl man kan hantera dem beror på grav intellektuell funktionsnedsättning är. Här kan det bland annat handla om förmågan att uppfatta barnets behov.

Äldre barn

När barnet blir äldre handlar det om att välja rätt förskola till barnet och att ha kontakt med lärare och pedagoger. I den mån en förälders funktionsnedsättning kan påverka barnets skolgång kan det vara bra att ta upp det med skolpersonalen. Det kan till exempel vara bra att berätta om en funktionsnedsättning som påverkar förälders och barnets vardagsrutiner. Exempelvis kan en förälder med adhd ha svårt att passa tider, vilket kan påverka barnets skolgång. 

Habiliteringens insatser

Ett sätt att utveckla föräldraskapet är föräldraträning, som på ett enkelt sätt lär föräldrarna att se vad barnet behöver. Det finns möjlighet att träna i grupp eller individuellt.