Vad händer efter ansökan?

När ansökan kommit in tar mottagningen kontakt med dig. Vid ett första möte går ni igenom de svårigheter och behov som finns. Tillsammans kommer ni överens om en vårdplan.

Kartläggning

Det är den sökandes behov som ska vara vägledande när det gäller vilka insatser som ska göras. Tillsammans med den som söker habilitering görs därför en kartläggning av vilka behov och önskemål som finns och vilka åtgärder som ska vidtas och prioriteras.

Vårdplan

Insatserna och målet med insatserna skrivs ned i en vårdplan. Det innebär att man tillsammans kommer överens om vilket mål habiliteringen ska ha, vilken form av habilitering som ska ges och i vilken omfattning det ska ske. Man enas också om hur samarbetet ska se ut och på vilket sätt den som får habilitering är delaktig.

När vårdplanen gäller ett barn är det viktigt att vi tar hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Överenskommelsen skrivs in i journalen, där det också ska framgå tydligt vem som gör vad. 

Vårdplanen utvärderas

Med jämna mellanrum utvärderar vi tillsammans vårdplanen. Finns det fortfarande behov av insatser skrivs en ny vårdplan.

I samband med utvärderingen får man anonymt besvara frågor om man är nöjd med insatserna och om man anser sig ha kunnat påverka vårdplaneringen. Svaren ligger till grund för en samlad utvärdering av vår verksamhet. 
> Patientens upplevelse av habiliteringen