För vem?

Habilitering & Hälsa ger habilitering till barn och vuxna med omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Vi ger också råd och stöd till närstående och personal i barnets eller den vuxnes närmiljö.

Vi ger olika former av råd, stöd och behandling vid: 

  • Adhd/add hos barn och unga vuxna upp till 25 år
  • Autism
  • Dövblindhet
  • Dövhet eller grav hörselskada hos vuxna som är teckenspråkig
  • Förvärvad hjärnskada
  • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
  • Rörelsenedsättning

Asylsökande och papperslösa

Enligt lag är regionerna skyldiga att erbjuda vuxna som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Det gäller vård som inte kan vänta. Barn och ungdomar under 18 år har rätt till fullständig subventionerad vård, regelbunden tandvård samt läkemedel.

> För asylsökande och papperslösa på 1177 Vårdguiden